Disclaimer

 De website  enkeleenpiraatpleegtplagiaat.be tracht alle erin opgenomeninformatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan niet gegarandeerd worden dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig blijft. Wanneer de auteur verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan overgaan tot verbetering of aanvulling. De auteur behoudt zich het recht om op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen

De Provincie, noch de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.
Deze site bevat ook links naar andere websites. De Provincie , noch de auteur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site www.enkeleenpiraatpleegtplagiaat.be
 
PRIVACY STATEMENT
De website hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 
COPYRIGHT
Copyright 2012 Provincie Oost-Vlaanderen. Alle rechten voorbehouden
De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn onderworpen aan de Auteurswetgeving en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie Oost-Vlaanderen.
© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.