Auteur

Een auteur is de natuurlijke persoon die de auteursrechtelijke creatie daadwerkelijk tot stand brengt of heeft gebracht.

Rechtspersonen, zoals VZW's of vennootschappen (NV, BVBA, ...)kunnen nooit als oorspronkelijke auteurs van een werk gelden. Zij kunnen wel bepaalde rechten verkrijgen van de auteur-natuurlijke persoon. Dit wordt dan contractueel geregeld.

De scenarist-natuurlijke persoon kan bijvoorbeeld bepaalde auteursrechten overdragen aan het productiehuis die dan verder voor de verfilming kan zorgen.

De Belgische auteurswetgeving creëert het vermoeden dat diegene wiens naam op het werk vermeld staat, geacht wordt de auteur te zijn. Het tegenbewijs kan steeds geleverd worden. Bij pseudonieme of anonieme werken wordt de uitgever vermoed auteur te zijn tot bewijs van het tegendeel. Indien de auteur zich op toch nog kenbaar maakt, zal het auteursrecht vanaf dat tijdstip zijn rechten kunnen uitoefenen.

Indien de werken krachtens een arbeidsovereenkomst of statuut tot stand kwamen, blijft het basisprincipe gelden: de auteur (werknemer, ambtenaar, opdrachtnemer) is de natuurlijke persoon die het werk tot stand heeft gebracht. In principe is de opdrachtgever, werkgever of overheid dus geen houder van het auteursrecht TENZIJ uitdrukkelijk in de overdracht van auteursrechten werd voorzien volgens wettelijke regels. Dit kan voorzien worden in de aannemingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst, de statuten van de VZW of vennootschap.

Deze overdracht heeft enkel betrekking op de exploitatierechten. Het zogenaamde moreel recht blijft bij de auteur.

Voorbeeld:
  • De leerkracht die cursusmateriaal creeërt, kan via overeenkomst zijn of haar auteursrechten overdragen aan de schooldirectie.

Een werknemer van een productiehuis kan bijvoorbeeld via de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement zijn auteursrehten overdragen aan dat productiehuis.

Voor audiovisuele werken voorziet de Auteurswet in een bijzondere bepaling met betrekking tot het auteurschap. De wetgever heeft een onweerlegbaar vermoeden van auteurschap ingebouwd voor de regisseur en een weerlegbaar vermoeden van auteurschap voor de hiernavolgende auteurs:

  • de scenarioschrijver;
  • de bewerker;
  • de tekstschrijver;
  • de grafische ontwerper van animatiewerken / animatiesequenties in een audiovisueel werk, die een belangrijk deel van dat werk uitmaken;
  • de auteur van muziekwerken met of zonder woorden die speciaal voor het audiovisueel werk werden gemaakt (m.a.w. niet in het geval van reeds bestaande muziek).

Daarnaast kunnen ook andere personen beschouwd worden als auteur van een audiovisueel werk maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze een fundamentele bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van het audiovisueel werk.

© Enkel een piraat pleegt plagiaat | Drupal theme by Kiwi Themes.